Κώδικας Δεοντολογίας Λειτουργίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Άρθρο 1.
Η υπηρεσία του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης με την επωνυμία «Γραφείο Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» έχει ως αποκλειστικό προορισμό - στόχο το συντονισμό των πράξεων: «Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ)», «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)». Στα πλαίσια αυτά ενημερώνει, σε συνεργασία με τις ανωτέρω πράξεις,  τους φοιτητές - φοιτήτριες και απόφοιτους του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης σε θέματα που αφορούν την πρακτική τους άσκηση, την καινοτομία και επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Στόχος, επίσης, του Γραφείου είναι η ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας μεταπτυχιακών σπουδών ή χορήγησης υποτροφιών, την προαγωγή των συνεργασιών της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη διάχυση τεχνογνωσίας, την παροχή υπηρεσιών που προάγουν την επικοινωνία και προσέγγιση του Ιδρύματος με το κοινωνικό σύνολο.


Άρθρο 2.
Το γραφείο ΔΑΣΤΑ διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους επιστημονικούς υπευθύνους των πράξεων: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας», «Γραφείο Διασύνδεσης», «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», και ελέγχεται διοικητικά/οικονομικά από το Συμβούλιο του ΤΕΙ/Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Εκπαίδευσης και Έρευνας.


Άρθρο 3.
Το γραφείο ΔΑΣΤΑ οφείλει να ενεργεί με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα˙ να λειτουργεί αξιοκρατικά, να παρέχει ίσες ευκαιρίες πληροφόρησης σε όλους τους φοιτητές - φοιτήτριες και αποφοίτους χωρίς διακρίσεις φύλου, θρησκείας, χρώματος, εθνικότητας, ηλικίας, πολιτικών πεποιθήσεων ή άλλων προκαταλήψεων. Επίσης, οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα στην εξυπηρέτηση φοιτητών - φοιτητριών με ειδικές ανάγκες και να είναι ευαίσθητο τόσο στις ανάγκες της κοινωνίας, όσο και στα προβλήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους.


Άρθρο 4.
Το γραφείο ΔΑΣΤΑ υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών που αφορούν τα ατομικά στοιχεία φοιτητών - φοιτητριών και αποφοίτων. Η δημοσιοποίηση ή παροχή προς τρίτους των ατομικών στοιχείων φοιτητή - φοιτήτριας και αποφοίτου, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.


Άρθρο 5.
Οι διασυνδεδεμένοι παραγωγικοί φορείς και οργανισμοί οφείλουν να αποδεχθούν τον παρόντα κώδικα και να δηλώσουν υπεύθυνα ότι θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση και την κατοχύρωση της εχεμύθειας, καθώς και της ασφαλούς και νόμιμης χρήσης προσωπικών πληροφοριών που θα τους διαβιβαστούν.


Άρθρο 6.
Το γραφείο ΔΑΣΤΑ δεν ευθύνεται για τη μη ασφαλή ή τη μη νόμιμη χρήση προσωπικών πληροφοριών τις οποίες θα αποστείλει σε παραγωγικούς φορείς ή οργανισμούς ή/και πρόσωπα, που έχουν αποδεχθεί τον παρόντα κώδικα κατά τη διασύνδεσή τους με τη ΔΑΣΤΑ και τις συνεργαζόμενες πράξεις (ΓΔ, ΓΠΑ και ΜΚΕ).


Άρθρο 7.
Το γραφείο ΔΑΣΤΑ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται κατά την εγγραφή των χρηστών του ή κατατίθενται από αυτά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του γραφείου ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων πράξεων.


Άρθρο 8.
Το προσωπικό του γραφείου ΔΑΣΤΑ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες του, πληροφοριών, οι οποίες είναι στο μέτρο του εφικτού ακριβείς, πλήρεις, επίκαιρες, αντικειμενικές και παρέχονται ανεξάρτητα των προσωπικών του πεποιθήσεων.


Άρθρο 9.
Το προσωπικό του γραφείου ΔΑΣΤΑ οφείλει να επιδεικνύει την αρμόζουσα συμπεριφορά προς τους χρήστες του και αντίστροφα˙ να αποφεύγει τη δημιουργία ιδιαίτερων σχέσεων με τους χρήστες των υπηρεσιών του, όταν αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μη αντικειμενική λήψη αποφάσεων.


Άρθρο 10.
Οι υπηρεσίες του γραφείου ΔΑΣΤΑ χρησιμοποιούνται μόνον από εκείνους που το επιθυμούν. Η επιθυμία τους εκφράζεται με σχετική αίτηση, στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν να εγγραφούν στο γραφείο ΔΑΣΤΑ και ότι αποδέχονται και τον παρόντα κώδικα.


Άρθρο 11.
Οι πτυχιούχοι και οι φοιτητές με την εγγραφή τους καθίστανται χρήστες των υπηρεσιών του γραφείου ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων και μπορούν έτσι να εξυπηρετούνται από όλα τα γραφεία ΔΑΣΤΑ των ΑΕΙ της χώρας. Η εγγραφή ανανεώνεται ανά έτος με αίτηση του χρήστη. Μη ανανέωση εγγραφής συνεπάγεται διαγραφή μετά πάροδο έτους από το γραφείο ΔΑΣΤΑ. Άμεση διαγραφή χρήστη πραγματοποιείται μόνο μετά από αίτηση του.


Άρθρο 12.
Η δήλωση όλων των στοιχείων της βάσης δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική για το χρήστη, οι συνέπειες όμως της μη δήλωσης στοιχείων βαρύνουν αποκλειστικά εκείνον.


Άρθρο 13.
Το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. δεν προβαίνει σε αξιολογήσεις πληροφοριών χρηστών οποιασδήποτε φύσεως. Το γραφείο ΔΑΣΤΑ διαβιβάζει γενικά πίνακες που περιλαμβάνουν όλους τους χρήστες που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, με προτεραιότητα των ανέργων και κατά σειρά εγγραφής τους στη βάση δεδομένων.


Άρθρο 14.
Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει το γραφείο ΔΑΣΤΑ για τα αποτελέσματα της υπηρεσίας που έλαβε από το γραφείο ΔΑΣΤΑ σχετικά με το θέμα που τον αφορούσε.


Άρθρο 15.
Οι διασυνδεδεμένοι φορείς και οργανισμοί/εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την ηθική και σύννομη συμπεριφορά των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους με το γραφείο ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων Πράξεων.


Άρθρο 16.
Οι υπεύθυνοι πρόσληψης των φορέων και οργανισμών οφείλουν να σέβονται τις διαδικασίες που ακολουθεί το γραφείο ΔΑΣΤΑ, να παρέχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας  και να απέχουν οποιασδήποτε παραπλανητικής ή αόριστης ανακοίνωσης.


Άρθρο 17.
Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να παρέχουν κάθε απαραίτητο στοιχείο - υλικό στο γραφείο ΔΑΣΤΑ ή στις συνεργαζόμενες πράξεις ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για την ιστορία της επιχείρησης και τις προοπτικές της.


Άρθρο 18.
Η έγγραφη ή ακόμα και η προφορική αποδοχή του εργοδότη στην προσφορά εργασίας θεωρείται τελεσίδικη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης σε ευθύτερο χρόνο αποσύρει την αποδοχή του αυτή ή απασχολήσει τον υποψήφιο σε διαφορετική θέση από αυτή που έχει προαναγγείλει και εφόσον ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί τη νέα θέση, το γραφείο ΔΑΣΤΑ έχει το δικαίωμα να σταματήσει οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του, λόγω αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς.


Άρθρο 19.
Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να ενημερώνουν το γραφείο ΔΑΣΤΑ ή τις συνεργαζόμενες πράξεις για την έκβαση  της διαδικασίας πρόσληψης των υποψηφίων, ακόμα και εκείνων που τελικά δεν θα επιλεγούν.


Άρθρο 20.
Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας ελέγχεται πρωτοβαθμίως από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ, δευτεροβαθμίως δε από το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Ως εισηγητής ενεργεί ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, που είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης ΔΑΣΤΑ.


Άρθρο 21.
Μόνο έγγραφες και ενυπόγραφες καταγγελίες εξετάζονται από τα όργανα που αναφέρονται στο Άρθρο 20. Προσφυγή στο δευτεροβάθμιο όργανο γίνεται εντός 15ημέρου ανατρεπτικής προθεσμίας, αν από την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου δεν ικανοποιηθεί  ο προσφεύγων.


Άρθρο 22.
Παραβάσεις άρθρων του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας συνεπάγονται μέχρι και τη διακοπή της συμβάσεως του εργαζομένου ή την οριστική διαγραφή του χρήστη από το γραφείο ΔΑΣΤΑ ή των συνεργαζόμενων Πράξεων.


Άρθρο 23.
Ενέργειες του γραφείου ΔΑΣΤΑ ή των συνεργαζόμενων πράξεων, που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Συντάγματος και των Νόμων που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών.
Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από την Επιστημονική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ και την ψήφισή του από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης.